รับคณะศึกษาดูงาน สพป.พิษณุโลก เขต 1

วันที่ 28 กันยายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1      พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ รองผอ.สพป. และบุคลากรในสำนักงาน จากสพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 50 คน ในการมาศึกษา      ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)  ในโอกาสนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ บรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสำนักงานเขต และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการขับเคลื่อนจัดการศึกษาด้วย 8 จุดเน้น ดังนี้.-                       1. เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ 2.คิดอ่านเขียนคล่อง 3. ผ่านการรับรองมาตรฐาน 4. สืบสานคุณธรรม 5. น้อมนำหลักปรัชญา 6. นำพาสู่ความเป็นเลิศ 7. เปิดโอกาสให้ถ้วนทั่ว และ 8. เตรียมตัวสู่อาเซียน โดยได้นำบุคลากรพัฒนาเขตพื้นที่จนทำให้ผลงานของชุมพร เขต 1 เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ซึ่งการนำพาองค์กร สู่คุณภาพ ต้องทุ่มเทจริงจังกับงาน ต้องเอาใจใส่ ต้องสร้างเครือข่ายในการทำงาน และต้องปลุกเร้าให้บุคลากรตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลา การทำงานภายใต้ CPN 1 (ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง) จากนั้นคณะศึกษาดูงาน  ได้เยี่ยมชมบูท ศึกษาเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน ผลการรายงานโครงการกิจกรรมของบุคลากร และเยี่ยมชมสำนักงานเขต ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆในสำนักงานเขต

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253