Home / กลุ่มนโยบายและแผน / ประชุมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประชุมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่  28  กันยายน  2561  ประชุมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชพ.1

โดยมี บุคลากร สพป.ชพ.1 ทุกคน เข้าร่วมประชุม

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

สรุปรายงานทางอิเล็กทรกนิกส์ (e-MES) การประเมินนักเรียนนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 อ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2561

Leave a Reply