ประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2560

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต๑ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2560 จำนวน 23 ราย ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหาร จำนวน 4 ราย ประเภทผู้สอน 10 ราย และประเภทผู้สนับสนุน จำนวน 9 ราย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253