Home / กลุ่มนโยบายและแผน / ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่  25  กันยายน  2561 นางประดับ  ฤทธิไกร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงาน มอบหมายงานตามกรอบอัตรากำลังใหม่  และจัดทำร่างคำสั่งเสนอกลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่  27  กันยายน  2561

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

  วันที่  19  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังช้าง  ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง …

Leave a Reply