ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่  25  กันยายน  2561 นางประดับ  ฤทธิไกร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ภารกิจงาน มอบหมายงานตามกรอบอัตรากำลังใหม่  และจัดทำร่างคำสั่งเสนอกลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่  27  กันยายน  2561

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253