Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์” ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุม และนางชมัยพร รัตนพรหม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

***ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภีมวัจน์ ธรรมใจ ผู้ชำนาญ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), นางบุษรา อ่อนคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 และ นายปราโมทย์ ขจรภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์โครงการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรการประชุมในครั้งนี้…

วันที่ 18 กันยายน 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561

เกี่ยวกับ วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 7/2561

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 …

Leave a Reply