กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่สหกรณ์ต้นแบบระดับประเทศ ณ โรงเรียนวัดหัวกรูด

วันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ทีมงานจาก สพฐ.ในการลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่สหกรณ์ต้นแบบระดับประเทศ ณ โรงเรียนวัดหัวกรูด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอในรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนในโอกาสต่อไปโรงเรียนวัดหัวกรูดได้จัดแสดงผลงานของนักเรียน ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคลในทุกระดับชั้น เช่น การทำผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม การทำขนม คิดอ่านเขียนคล่อง เกษตรพื้นบ้าน เปิดตำนานมโนราห์ การเลี้ยงปูดำ เป็นต้น โดยเฉพาะการส่งเสริม อาชีพเลี้ยงปูดำ นั้น เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประชากรส่วนใหญ่ (90%) ประกอบอาชีพประมง รวมถึงมีภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เข่น คุณลุงสมปอง อ่ำเอี่ยม หรือที่เด็ก ๆ เรียกว่า ครูลุงอ๊อด เจ้าของฟาร์ม “อ๊อด ปูดำ” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ที่สั่งสมประสบการณ์อาชีพเลี้ยงปูดำมากว่า 30 ปี โรงเรียนได้เรียนเชิญมาให้ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเลี้ยงปูดำกับนักเรียนในทุกขั้นตอน เช่น การปล่อยปู การให้อาหารปู การจับปู นักเรียนที่สนใจยังสามารถไปทำงานในฟาร์ม เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้อีกด้วย แต่สิ่งสำคัญคือ นักเรียนจะได้เห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ครูลุงอ๊อด ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตตลอดมา การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แบบ Active Learning ของโรงเรียนวัดหัวกรูด จึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการออมเงิน มีความรับผิดชอบ สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงผู้ตัวบริหารเองก็มีการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253