Home / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

Download (PDF, 13.6MB)

เกี่ยวกับ นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์

กรุณาตรวจสอบ

NEW DLTV โรงเรียนบ้านละมุ สพป.ชุมพร เขต 1

 

Leave a Reply