ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

*****วันที่  20  กันยายน  2561  เวลา  13.00 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ  NEW DLTV  ครั้งที่ 1/2561  ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

*****การประชุมในครั้งนี้  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจงานให้คณะกรรมการในแต่ละชุดรับผิดชอบ  พร้อมกำหนดแผน/ปฏิทินการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ  NEW DLTV  ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  41  โรงเรียน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253