ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. และเชิญผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 3 คนและเจ้าหน้าที่รับนักเรียน จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด นั้น
ข้อเท็จจริง การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นฯ ได้แล้วเสร็จ ในส่วนตัวแทนผู้ปกครอง
นักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 คุณสมศักดิ์ ตันตะโข ได้เสนอเรื่อง สัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เดิมกำหนดไว้ห้องละ 40 ต่อมายกเว้นการปฏิบัติตามนโยบายฯ รับได้ไม่เกิน 50 คนต่อห้อง ทำให้หนาแน่นเกินไป ขอให้กำหนดเป็น 35-40 คน ต่อห้อง หากมีความจำเป็นขอให้เพิ่มจำนวนห้องเรียน ทั้งนี้ได้แนบร่างนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้นำเข้าที่ประชุมมาด้วยแล้ว

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253