Home / หน่วยงานตรวจสอบภายใน / แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

Download (DOCX, 12KB)

เกี่ยวกับ จงจิตร ประทุมชัย

กรุณาตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

Leave a Reply