Home / หน่วยงานตรวจสอบภายใน / หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

Download (DOCX, 737KB)

เกี่ยวกับ จงจิตร ประทุมชัย

กรุณาตรวจสอบ

แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

Leave a Reply