คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตรวจนับและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์แท็บเล็ตและการติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ปี 2556

วันที่  17  กันยายน  2561  คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตรวจนับและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT  ชุมชน  และโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์แท็บเล็ตและการติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ปี 2556

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253