Home / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม NEW DLTV 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ

ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม NEW DLTV 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ

ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม NEW DLTV ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ

http://gg.gg/dl26aug

 

เกี่ยวกับ นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์

กรุณาตรวจสอบ

NEW DLTV โรงเรียนบ้านละมุ สพป.ชุมพร เขต 1

 

Leave a Reply