Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

        ***การประชุมในครั้งนี้  มีกำหนด 2 วัน  ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล, เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 114 คน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 46 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 มาให้ความรู้ในครั้งนี้…>>>

วันที่ 9 กันยายน 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561

เกี่ยวกับ วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย …

Leave a Reply