ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) 

      ในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ สุขโคนา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้าง โดยได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ให้กำลังใจและขอบคุณกับทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจในภารกิจงานของ สพป.ชพ.1 ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนพร้อมร่วแรง ร่วมใจเพื่อช่วยให้ภารกิจงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และให้เตรียมความพร้อมในตัวเองกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในรอบสัปดาห์นี้อย่างเต็มที่ โดยขอให้ทุกคนตั้งใจในการทำงานโดยยึดหลัก Areabase พร้อมให้บริการกับผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ.-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253