รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน จากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

FacebookTwitterGoogle PlusLine