Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีประพฤติเชิงบวก

เกี่ยวกับ อัญชลีพร พรมพิชัย

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์” ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 …

Leave a Reply