Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / การนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เครือข่ายปะทิว1 และ 2

การนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เครือข่ายปะทิว1 และ 2

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประกอบด้วย นางสาววลัยรัตน์ ขวัญพุฒ และนายธีวรา  มากสาขา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการออกนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เครือข่่ายสถานศึกษาปะทิว 1 และ 2

ในการออกนิเทศติดตามในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนการสอนของครูภาษาอังกฤษที่ผานการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

เกี่ยวกับ อัญชลีพร พรมพิชัย

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์” ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 …

Leave a Reply