Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR ชุดที่ 1 ประกอบด้วย นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต นางวันทนีย์  นาคภู่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ นางสาวสมศรี  รอดทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง และนายธีวรา  มากสาขา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1

ได้ดำเนินการออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR โรงเรียนบ้านทรายแก้ว โรงเรียนวัดบางแหวน โรงเรียนบ้านถ้ำธง และโรงเรียนวัดดอนยาง

 

เกี่ยวกับ ปาริตา ปุณจุบัณ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมสัมมนา “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรม”

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการ “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย …

Leave a Reply