Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / การประชุมปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

การประชุมปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

>>> นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร <<<

เกี่ยวกับ อัญชลีพร พรมพิชัย

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์” ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 …

Leave a Reply