Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีด้านนิเทศการศึกษา (Best Practice)

นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีด้านนิเทศการศึกษา (Best Practice)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประกวดนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีด้านนิเทศการศึกษา (Best Practice) ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับ อัญชลีพร พรมพิชัย

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์” ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 …

Leave a Reply