การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR ชุดที่ 2

วันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 1.นายธงชัย ตันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่25) นายวสิน  มณีแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ นางขนิษฐา  สถานสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหงษ์ และนางสาวหฤทัย วรรทมาตร์  ได้ดำเนินการออกนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนชุมชนประชานิคม โรงเรียนบ้านหินแก้ว โรงเรียนบ้านท่าลานทอง และโรงเรียนบ้านหินแก้ว

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253