Home / 2018 / August / 23

Daily Archives: 23/08/2018

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิคม 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2561  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประชานิคม 3 เพื่อพิจารณาเลิกสถานศึกษา กรณีไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

อ่านเพิ่มเติม

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR ชุดที่ 2

วันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 1.นายธงชัย ตันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่25) นายวสิน  มณีแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ นางขนิษฐา  สถานสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหงษ์ และนางสาวหฤทัย วรรทมาตร์  ได้ดำเนินการออกนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนชุมชนประชานิคม โรงเรียนบ้านหินแก้ว โรงเรียนบ้านท่าลานทอง และโรงเรียนบ้านหินแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) แบบรายงานผลงาน (วฐ.2)  แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3) และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่   http://Logbook-Teacher.Otepc.go.th  

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีด้านนิเทศการศึกษา (Best Practice)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประกวดนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีด้านนิเทศการศึกษา (Best Practice) ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

>>> นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร <<<

อ่านเพิ่มเติม