Home / หน่วยงานตรวจสอบภายใน / การเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย)

การเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย)

Download (PDF, 7.31MB)

เกี่ยวกับ จงจิตร ประทุมชัย

กรุณาตรวจสอบ

แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

Leave a Reply