การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ชุดที่ 1-4 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการ Boot Camp รุ่นที่ 1-17 จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253