สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการของ รมว.ศึกษาธิการ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคุณหญิงสอาด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลชุมพร และร่วมประชุม ในการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ ผู้บริหารการศึกษา สพป.ชพ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้เตรียมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เช่น Boot Camp, โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู), โครงการอาหารกลางวัน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง New DLTV DLIT, การประกันคุณภาพ, ลดภาระครู เป็นต้น ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลอนุบาลชุมพร อำเภอเมืองชุมพรและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253