Home / 2018 / August / 10

Daily Archives: 10/08/2018

สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อน 8 จุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพศึกษาที่ยั่งยืน

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำโดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ต้อนรับ “ยายเมี้ยน น้ำหมากกระจาย” จากรายการ “เศรษฐีบ้านทุ่ง” พร้อมทีมงานจากช่อง 3 ที่เดินทางมาถ่ายทำ ประเด็น  “ สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อน 8 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน” ซึ่งได้สัมภาษณ์ และถ่ายทำกิจกรรมต่างๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรง ตามประเด็น ดังนี้ – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 “การขับเคลื่อนบริหารด้วย 8 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน” โรงเรียนบ้านชุมโค “ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับคุณภาพกาศึกษาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล …

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศติดตาม PISA โรงเรียนบ้านเขาขันโต๊ะ

        วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการสอบ PISA  2018 ณ โรงเรียนบ้านเขาขันโต๊ะ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” และพิธีกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี

>> วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” และพิธีกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี <<<  

อ่านเพิ่มเติม

>> นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปและสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียนกรณีศึกษา วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี <<

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลให้แก่ รมว.ศธ.

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ,นางมาลินี ขันทะกะพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สิงหาคม 2561 ประชุมร่วมกับ นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ คณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดชุมพร วันที่ 20 สิงหาคม 2561  ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม