Home / หน่วยงานตรวจสอบภายใน / รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2561

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2561

Download (PDF, 2MB)

เกี่ยวกับ จงจิตร ประทุมชัย

กรุณาตรวจสอบ

แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

Leave a Reply