Home / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

Download (PDF, 3.77MB)

เกี่ยวกับ นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์

กรุณาตรวจสอบ

NEW DLTV โรงเรียนบ้านละมุ สพป.ชุมพร เขต 1

 

Leave a Reply