ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง 6/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET  ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) โรงเรียนอนุบาลชุมพร และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์  การนำเสนอวีดิทัศน์ในด้านการบริการจัดการของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรง (บ้านชุมโค, วัดดอนเมือง, บ้านรับร่อ)  และมอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาในการทำความดี ให้กับเด็กหญิงเขมมิกา  วิเชียร นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านชุมโค( กรณีเก็บสร้อยคอทองคำได้และนำคืนเจ้าของ)

    หลังจากนั้น นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป โดยได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน.-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253