Home / กลุ่มนโยบายและแผน / สรุปรายงานทางอิเล็กทรกนิกส์ (e-MES) การประเมินนักเรียนนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 อ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2561

สรุปรายงานทางอิเล็กทรกนิกส์ (e-MES) การประเมินนักเรียนนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 อ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2561

Download (DOC, 120KB)

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

  วันที่  19  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังช้าง  ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง …

Leave a Reply