Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / กิจกรรม Clear & Clean

กิจกรรม Clear & Clean

เมื่อวานนี้ 25  กรกฎาคม 2561  บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกิจกรรม clear and clean เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

  

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันนี้ 25 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.ณ อาคารสโมร สพป.ชพ.1  นางจุฑามาส  อ่อนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อวิเคราะห์ภารกิจงาน และมอบหมายภาระงานในหน้าที่ …

Leave a Reply