Home / หน่วยงานตรวจสอบภายใน / สรุปคำถาม/คำตอบ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แนวทางประกอบการตัดสินใจ)

สรุปคำถาม/คำตอบ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แนวทางประกอบการตัดสินใจ)

Download (PDF, 259KB)

เกี่ยวกับ จงจิตร ประทุมชัย

กรุณาตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

Leave a Reply