Home / กลุ่มนโยบายและแผน / ประชุมพิจารณาจัดสรรโต๊ะ – เก้าอี้

ประชุมพิจารณาจัดสรรโต๊ะ – เก้าอี้

นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน  ผอ.สพป.ชพ.1  มอบให้ นายวิมาณ  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดสรรโต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมตอนต้น

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

  วันที่  19  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังช้าง  ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง …

Leave a Reply