แผนผังหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนผังหน่วยงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1
1. ฝ่ายบริหาร
2. กลุ่มอำนวยการ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9.  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
10.  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. กลุ่มกฎหมายและคดี

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253