แผนผังหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ

 

 

แผนผังหน่วยงานภายใน สพป.ชพ.1
1.
 ฝ่ายบริหาร
2. กลุ่มอำนวยการ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
7. กลุ่มพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
10.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. กลุ่มกฎหมายและคดี

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253