Home / กลุ่มนโยบายและแผน / รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1-hoic3P2fTlzWUhgnUVhk420us26WcqZ

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา

วันที่  12  พฤศจิกายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชพ.1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน และผู้เกี่ยวข้อง  …

Leave a Reply