Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล / แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

Download (DOC, 50KB)

Download (DOC, 61KB)

Download (DOC, 60KB)

Download (DOC, 55KB)

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Leave a Reply