Home / CustomCatMenu / กลุ่มนโยบายและแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download (DOC, 7.36MB)

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา

วันที่  12  พฤศจิกายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชพ.1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน และผู้เกี่ยวข้อง  …

Leave a Reply