Home / กลุ่มนโยบายและแผน / ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ

ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ

วันที่  8  มิถุนายน 2651  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ. 1  เป็นประธานประชุมผ่านระบบ Conference  การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.ชพ.1

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา

วันที่  12  พฤศจิกายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชพ.1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน และผู้เกี่ยวข้อง  …

Leave a Reply