ประชุมชี้แจงการกรอกแบบขอรับเงินของข้าราชการที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. รองดำรงศักดิ์  สุขโคนา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 เป็นประธานในพิธี ประชุมชี้แจงในเรื่องของการขอรับเงิน พร้อมทั้งกรอกแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 มีผู้เข้าร่วม 100 คน ณ ห้องประชุมขุนกระทิงชั้น 3 สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253