Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / หลักสูตรท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

หลักสูตรท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

Download (PDF, 4.45MB)

เกี่ยวกับ admin

กรุณาตรวจสอบ

งานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1”

วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1          เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ “เปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1” ณ …

Leave a Reply