สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “ภาคภูมิ…ยินดี ศักดิ์ศรีชาวชุมพร ครั้งที่ 7”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.  ณ สพป.ชุมพร เขต 1  นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รอง ผวจ.ชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “ภาคภูมิ…ยินดี ศักดิ์ศรีชาวชุพร” ครั้งที่ 7 เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน จำนวน 480 คน

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวว่า สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้ 8 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ คิด อ่าน เขียนคล่อง ผ่านรับรองมาตรฐาน สืบสานคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำพาสู่ความเป็นเลิศ และเปิดโอกาสถ้วนทั่ว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย “เด็กชุมพรวันนี้ เก่งดีถ้วนหน้า” ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามที่ได้ประกาศร่วมกันไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา และได้บรรลุเป้าหมาย “สุดยอดเด็กชุมพร  มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง”

วันนี้ สพป.ชุมพร เขต 1 จึงได้จัดงาน “ภาคภูมิ… ยินดี  ศักดิ์ศรีชาวชุมพร ครั้งที่ 7 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมนำเสนอความสำเร็จของนักเรียนที่เข้าประกวดและแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีคะแนนรวมระดับชาติ อยู่ในลำดับที่ 14 และ ลำดับจำนวนเหรียญทอง รวมอยู่ในลำดับที่ 5 จากจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต ซึ่งมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่ได้รางวัลระดับชาติ จำนวน 29 โรงเรียน นักเรียนที่สอบได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 คะแนน จำนวน 22 คน แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 18 คน, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  4 คน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มทั้ง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 2 คนอีกด้วย

พิํธีเปิด

รับรางวัล

กิจกรรม

เยี่ยมชมนิทรรศการ

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253