สพป.ชุมพร เขต 1รับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อฝึกประสาบการณ์

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.   >>> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับผู้เข้ารับการพัฒนาในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 13 คน ซึ่งมาฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 16 เมษายน 2561 ในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้ พบปะ พูดคุย แนะนำ และชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา(ระยะที่ 2) ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์     ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1<<<

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253