Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / โรงเรียนเข้าระบบรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเข้าระบบรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

Download (DOCX, 76KB)

เกี่ยวกับ จงดี เอกฉาย

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 18  ตุลาคม  2561  ว่าที่ร้อยตรีมโนชญ์  นาคธรณิศวร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อจัดทำคำสั่งแบ่งงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Leave a Reply