Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)

“วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560”
กำหนดให้ครูมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอซึ่งข้าราชการครูทุกคนต้องมีการประเมิน 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด) และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด) เป็นปกติทุกปีการศึกษา
….โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครูต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบ วฐ.2 เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่ง ภาระงาน ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาตนเอง คุณครูต้องทำประมาณนี้ ตามวิทยฐานะที่ประสงค์ขอมี/เลื่อน ให้สูงขึ้น

ดาวน์โหลด ID Plan
คลิก https://goo.gl/7zALbQ

แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย
1. แบบคำขอ https://goo.gl/5DbsfN
.
2. แบบประเมินรายปี https://goo.gl/jE2AHt
.
3. แบบสรุปประเมิน 5 ปี https://goo.gl/sSEGsv
.
4. ppt หลักเกณฑ์ ฯ https://goo.gl/d7TRHP

5. คู่มือการประเมิน https://goo.gl/sfq1eM
.
6. เกณฑ์ใหม่ ฯ https://goo.gl/bHRyvu
.
7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน https://goo.gl/uMJBfw
.
8. หนังสือ PLC คลิก https://goo.gl/opUZmB
________________________________
ดูหลักสูตร เพื่อเขียน ID Plan ช่วงที่ 2
คลิก http://obec.iceupthailand.com

เกี่ยวกับ admin

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมชี้แจงการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร …

Leave a Reply