การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มจังหวัด

นายวิมาน ดีทองหลาง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

และ นางสาวจีระวรรณ์  ดีเสมอ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับแต่งตั้งจาก   สำนักงานคณะกรรมการศึกษา  ขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560         ระดับกลุ่มจังหวัด โดยได้รับมอบหมายให้ประเมินประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดกลางและขนาดใหญ่   ดังต่อไปนี้

โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)          วันที่  18  มกราคม  2561

โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)           วันที่  19  มกราคม  2561

โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)              วันที่  22  มกราคม  2561

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253