Home / งานวินัยและนิติการ / การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในอําเภอตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคําสั่งจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในอําเภอ และให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือนายอําเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุ จากการร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความกรุณาบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดที่มีภารกิจปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัด อําเภอ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Download (PDF, 545KB)

เกี่ยวกับ Sinchai Puakkham

กรุณาตรวจสอบ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

Leave a Reply