Home / งานวินัยและนิติการ / การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)

การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)

การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เกี่ยวกับ Sinchai Puakkham

กรุณาตรวจสอบ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน

Leave a Reply