เอกสารคู่มือการประเมิน ITA เขตสุจริต

1. คู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน , การร้องทุกข์ (ปี 2560)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน สพป. ชุมพร เขต 1 (ปี 2559)
3. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน สพป. ชุมพร เขต 1 (ปี 2560)
4. ประกาศ สพป. ชุมพร เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (ปี 2560)
5. ประกาศ สพป. ชุมพร เขต 1 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (ปี 2560)

6. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2560
8. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2561 – 2564
9. แผนผังแสดงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สพป. ชุมพร เขต 1
10.รายงานสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สพป. ชุมพร เขต 1 (ปี 2559)
11.รายงานสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สพป. ชุมพร เขต 1 (ปี 2560)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253